Informacje

Manufacturers

Reklamacje i towar uszkodzony w transporcie


REKLAMACJE - USZKODZENIE TOWARU W TRANPORCIE

 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie na podstawie protokołu szkody firmy kurierskiej spisanego w obecności kuriera doręczającego przesyłkę. 
 •  Jeżeli towar jest niezgodny z zamówieniem, lub uszkodzony Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.
 • Reklamacja wraz z wypełnionym protokołem szkody firmy kurierskiej powinna być dostarczona Sprzedającemu niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia zdarzenia pod rygorem utraty prawa do Reklamacji.
 •  Sprzedający ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji i 3 dni robocze na zwrot pieniędzy lub wymianę towaru jeśli uzna reklamację za zasadną.


REKLAMACJE Z TYTUŁU GWARANCJI

 

 • Produkty sprzedawane przez EDGE POLSKA S.C. mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Firma nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. 
 • W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować produkt posiadający wady:

• korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Kupujący reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedającego;


REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI

 • Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 • Firma w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 
 • W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Kupujący powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do siedziby Sprzedającego i opisem reklamacji.
 • W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Firma zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Kupujący nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Kupujący zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego produktu.